welcome to bangpramung police station

หน้าหลัก งานสอบสวน
งานจราจร
ชุดชุมชนสัมพันธ์
งานอำนวยการ
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

new .... สถานีตำรวจภูธรบางประมุง ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปอยู่ที่ตู้ยามตำบลนากลาง เนื่องจาก สถานีตำรวจอยู่ระหว่างการก่อสร้าง......

.................... งานป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรบางประมุง...........................

                            

    ทำหน้าที่่ี่ี่๊๋๊๋ร้อยเวร ๒๐

 

เกล็ดความรู้การดูบัตรประชาชน

สายตรวจช่องกว้าง