welcome to bangpramung police station

หน้าหลัก งานสอบสวน
งานจราจร
ชุดชุมชนสัมพันธ์
งานอำนวยการ
วิสัยทัศน์ - พันธกิจ

 

new .... สถานีตำรวจภูธรบางประมุง ย้ายที่ทำการชั่วคราว ไปอยู่ที่ตู้ยามตำบลนากลาง เนื่องจาก สถานีตำรวจอยู่ระหว่างการก่อสร้าง.....

 

งานสอบสวน สถานีตำรวจภูธรบางประมุง